Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara!
KVKK

PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ (KLİNİK)’ NİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin (‘klinik’) tarafından ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Klinik tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

         Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.obezitecerrahi.com] adresinde yer Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

6698 Sayılı Kanun’da düzenlenen tanımlar:  

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

            İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

           Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

            Özel nitelikli veri olan Sağlık verisi : Kişilerin laboratuvar ve test sonuçları, muayene verileri,

randevu ve reçete vb. bilgilerinin yer aldığı tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri arasında yer alan her

türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri

 Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

           Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

 1. b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları  çerçevesinde Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından sunulan hizmetlerin; Hastanın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, insan kaynakları süreçlerini yürütmek, kurumsal iletişimi sağlamak, Kliniğin güvenliğini sağlamak, iş ortağı/iştirakçi çalışanlarının giriş çıkış kayıtlarının toplanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulmasını sağlamak, klinik denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrasını sağlamak, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ile iş ortakları ve/veya iştirakçilerle olan ilişkilerin yönetimini sağlamak, hasta talep ve/veya şikayetlerinin takibini sağlamak, klinik faaliyetlerinin klinik prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapabilmek, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Klinik ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, çağrı merkezi süreçlerini yönetmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak gibi sebeplere dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından sunulan ürün  ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması  ve bilgilendirilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Klinik tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Klinik tarafından yürütülen sağlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Klinik’in hizmet ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Klinik’ ‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilinde Klinik’in iş ortakları ve iştirakçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle(SGK, Banka, Hastane, Laboratuvar vb.) ve gerçek kişilerle(SMMM-Hukuk Ofisi) paylaşılabilecektir.

 1. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Klinik’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.bursabogazicivipegitim.com] linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla (Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL) adresine iletilmesi,

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu  hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Saygılarınıza;

              Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

           PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

Bu Başvuru Formu, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Adınız:

Soyadınız:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız:

Yabancı iseniz uyruğunuz/pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız:

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz:

Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz/telefon numaranız/faks numaranız:

Talebiniz:

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Kanunun 11. maddesi gereği, kişisel verisi işlenen gerçek kişiye/size veri sorumlusuna/tarafımıza başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hakkınızın kapsamı sizinle ilgili olarak;

(a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,

(b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı

(c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,

(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı, (e) Kanunun yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,

(g)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,

(ğ)Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkıdır.

 1. Siz Kanunun size tanıdığı bu haklara ilişkin taleplerinizi, şahsen veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak, güvenli elektronik imzanızla ya da sizin tarafınızdan veri sorumlusu olarak bize daha önceden bildirdiğiniz ve veri sorumlusu olarak sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu olarak bize iletebilirsiniz.

*Şahsen başvuru için adresimiz
Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL

* Yazılı başvuru için adresimiz Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL

* Kayıtlı elektronik posta adresimiz

*Elektronik posta adresimiz
[email protected] Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)’dır.

Yazılı başvurunuzda, veri sorumlusu olarak tarafımıza veya temsilcimize evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihinizdir; diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihinizdir.

 1. Başvurunuzu Türkçe olarak yapmalısınız.

4.Yazılı başvurunuz mutlaka ıslak imzanızı taşımalıdır.

 1. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

6.Başvurunuza cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda verilecek olup; başvurunuz etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak; ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilecek; başvurunuza cevap CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilecekse bu halde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecek; başvurunuz, veri sorumlusu olarak tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde ise alınan ücret size iade edilecektir. Başvurunuz ya kabul edilecek ya da gerekçesi ile birlikte reddedilecek olup,kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusu olarak tarafımızca talebinizin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve size bilgi verilecektir.

 

 

PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ (KLİNİK)’ NİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin (‘klinik’) en önemli ve vazgeçilemez öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konunun en önemli kısmını ise işbu Politika ile yönetilen, çalışan, çalışan adaylarımızın, hastalarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz tüzel kişiliklerin ve kurumların çalışanları ile yetkililerinin, hastalarımızın ve potansiyel hastalarımız ile üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. İşbu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, işbu Politika ile yönetilen; çalışan, çalışan adaylarının, Klinik yetkililerinin, hastalarının, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu tüzel kişiliklerin ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Klinik politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır;

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermek.

MADDE 1: POLİTİKA’NIN AMACI

Politikanın temel amacı, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamda hastalarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, klinik yetkililerinin, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz tüzel kişilikler ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kliniğimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

MADDE 2: İÇERİK VE TANIMLAR

Bu Politika; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, klinik yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, hastalarımızın, iş birliği içinde olduğumuz tüzel kişilik ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısmı da olabilir.

 

 

 

 

Bu politika metninde yer alan kavramların tanımları ise şöyledir:

 

Alıcı grubu                                         : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık rıza                                            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme                        : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan                                                        : Klinik personeli

Elektronik ortam                               : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam                 : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet sağlayıcı                                 : Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili kişi                                              : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı                                     :Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha                                                   : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun                                                 : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı                                      : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel veri                                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri              :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel verilerin işlenmesi                  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul                                                 : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Özel nitelikli kişisel veri                     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 

Özel nitelikli veri olan Sağlık verisi    : Kişilerin laboratuvar ve test sonuçları, muayene verileri, randevu ve reçete vb. bilgilerinin yer aldığı tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri arasında yer alan her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler

 

 

Periyodik imha                                   : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika                                             : Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Şirket                                                : Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği

Veri işleyen                                        :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi                               : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu                                  :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi      : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS                                            : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik                                         : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 3: POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur.

MADDE 4: POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından düzenlenen bu Politika, internet sitemizde yayımlandığı gün olan …………tarihinde yürürlüğe girmektedir. İşbu Politikada yenilik ya da değişiklik olursa yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği‘nin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

MADDE:5 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVKK’ nın 12. maddesi uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenliği sağlamak için gereken idari, teknik ve hukuki tüm tedbirleri almakta, bu kapsamda gereken tüm denetimleri sağlamaktadır.

 

 

MADDE 6: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

6.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri veri sorumlusu tarafından denetlenmektedir.
 2. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 3. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
  • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 2. Kliniğimizin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 3. Kliniğimiz belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için personelimiz özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Klinik içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 4. Kliniğimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Kliniğin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

6.2 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 2. İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 3. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 4. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 5. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 2. İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Klinik içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 3. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 4. Kliniğimiz
 5. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

6.3 Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 2. Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 3. Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 4. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
  • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 2. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

6.4 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları kliniğin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili birime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

6.5 Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayacaktır.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

MADDE: 7 VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI KLİNİĞİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Kliniğimize iletmeleri durumunda Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

MADDE:8 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Klinik bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

MADDE:9 İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

MADDE 11: KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

11.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Klinik, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

11.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

11.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

11.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

11.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

MADDE 12: KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’ NIN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

MADDE 13: KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

MADDE 14: ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kliniğimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

MADDE 15: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

15.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 2. Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 3. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 5. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 6. Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 7. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 8. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

15.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Kliniğimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlardaöngörülen hallerde,

 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

MADDE 16: KLİNİĞİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

MADDE 17: KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak  KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikada belirtilmektedir.

Kimlik Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler.

İletişim Bilgisi;Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres ve e-mail gibi bilgiler.

Hasta Bilgisi;Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; sağlık faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve yeni oluşan bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

İşlem Güvenliği Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sağlık faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz.

Risk Yönetim Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri risklerimizi kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari süreci yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılabilen ve işlenebilen veriler.

Finansal Bilgi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kliniğimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi,belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Özlük Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Kiniğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Çalışan Adayı Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kliniğimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Kliniğimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Kliniğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

Çalışan İşlem Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya kliniğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler.

Çalışma Performans Ve Kariyer Gelişim Bilgisi;  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Kliniğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülesi ile kariyer gelişimlerinin kliniğimizin insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen veriler.

Yan Haklar Ve Menfaatler Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Kliniğimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi için işlenen kişisel verileriniz.

Hukuki İşlem Ve Uyum Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve kliniğimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

Denetim Ve Teftiş Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kliniğimizin kanuni yükümlülükleri ve klinik politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veri;Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen veriler.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kliniğimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

MADDE 18: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel verilerin işlenmesine ilişkin üst amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 1. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından yürütülen sağlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından sağlık hizmeti ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 3. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 4. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Dr. Hasan ALTUN Kliniği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.

Yukarıda sıralanan üst amaçlar kapsamındaki veri işleme amaçları şunlardır:

 1. Etkinlik Yönetimi
 2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 3. Sağlık Hizmeti/İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 4. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 5. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 6. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 7. Hizmet/İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 8. Tedarikçi ve/veya İş Ortağı Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası
 9. Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 10. Hizmet/İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 11. Hastaların Finansal Risklerinin Tespitine Yönelik Faaliyetler Yapılması
 12. Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 13. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 14. Hasta Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi
 15. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 16. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 17. Hukuk İşlerinin Takibi
 18. Klinik Faaliyetlerinin Klinik Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 19. Hizmet/İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
 20. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 21. Klinik Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 22. İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 23. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
 24. İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi
 25. Klinik Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 26. Klinik Malvarlığının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 27. Kliniğin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan kişisel veri işleme amaçları kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmakta; ilgili iş birimleri tarafından aşağıda belirtilen kişisel veri işlemesi faaliyetleri kişisel veri sahiplerinin bahsi geçen açık rızalarına ilişkin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede; yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurulan kişisel veri işleme amaçları;

 1. Hizmet/İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 2. Hizmet/İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 1. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 2. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Hasta Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Klinik Faaliyetlerinin Klinik Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Hizmet/İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
 1. Klinik Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 2. İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 3. Klinik Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini olarak sıralanabilmektedir.

MADDE 19: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler kliniğimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği uygulamaları ve hizmet/ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu politikada yer verilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve kliniğin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’ne yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

MADDE 20: PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı hastalarımızın, potansiyel hastalarımızın, çalışan adaylarımızın, klinik yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz tüzel kişilik ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.

Çalışanlarımızın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetleri işbu Politika kapsamında değerlendirilecektir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği ‘ne taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan hasta, potansiyel hasta, ziyaretçi, çalışan adayı, işbirliği içerisinde olduğumuz tüzel kişilik ve kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.

 

 

MADDE 21: KATEGORİLER VE AÇIKLAMALARI

Ziyaretçi; Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Üçüncü Kişiler; Şirketimizin taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler veya bu politika ve şirket çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası kapsamına girmeyen gerçek kişiler.

Çalışan Adayı; Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ile ilgili bilgilerini şirketimize açmış olan gerçek kişiler.

Klinik Yetkilisi; Kliniğin yetkili gerçek kişisidir.

MADDE 22: PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği KVKK’ nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak hizmet alanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 

 1. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.
 3. Hizmet Sağlayıcılar/Ortakları/Tedarikçileri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları şöyledir;

 

 1. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Kliniğimizin sağlık faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,
 2. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin iştiraklerin de katılımını gerektiren sağlık faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,
 3. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin sağlık faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin yasal mevzuat hükümlerine göre tasarlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak,
 4. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal mevzuat çerçevesinde Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
 5. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde kliniğimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda politikada düzenlenen hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, ziyaretçilerden ve 3. Kişilerden açık rızaları alınmaktadır.

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.(fatura vb.)

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (klinik içi hesaplamalar yapılması amacıyla vb konularda)

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, kliniğimiz yerleşkesinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kliniğin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve 3. kişilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından izleme faaliyetinin duyurulması, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak yapılmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın yanı sıra AB’deki mehaz düzenlemelere uygun olarak kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin; tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda personel erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla, klinik binasına giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak kliniğe gelen ilgili kişilerin görüntü kayıtlarının akıbeti kişilerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; www.obezitecerrahi.com internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin sahibi olduğu internet sitesinde; bu siteyi ziyaret eden kişilerin sitedeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitesinin “Çerezler Politikası” metni içerisinde yer almaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bu ilgili yasal yükümlülüğünü yasal yöntemlerle yerine getirmektedir.

MADDE 23: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

23.1 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

23.1.1 Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

23.1.2 Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

23.1.3 Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

23.2 Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

MADDE 24: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

24.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

24.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

24.3 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Kliniğimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 1. obezitecerrahi.com adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL adresine şahsen başvuru ile
 2. obezitecerrahi.com adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL adresine kargo ya da posta vasıtasıyla,
 3. obezitecerrahi.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine gönderilecek bir e-posta ile,

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

24.4 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Kliniğimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

MADDE 25: PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

25.1 Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’ne iletmesi durumunda Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

25.2 Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

25.3 Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,

 

 • Ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

MADDE 26: PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar belirtilmektedir. Bu politikaların Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’ nin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında harmonizasyon da sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere bir veri güvenliği uygulayıcısı görevlendirilmiştir.

İşbu veri güvenliği uygulayıcısının görevleri;

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda klinik içerisinde ve kliniğin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 2. Kliniğin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
 3. Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 4. Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
 5. Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 6. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 7. Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak klinik içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 8. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 9. Klinik yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Belirtilen politikaların bir kısmı Klinik içi kullanıma yöneliktir. Klinik içi politikalarının esasları ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Kliniğin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

 

PROF. DR. HASAN ALTUN KLİNİĞİ (KLİNİK)’ NİN  İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK

KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Hasan ALTUN Kliniği’nin (‘klinik’) tarafından hazırlanmıştır.

Kliniğin bulunduğu daire içerisinde; mutfak, salon, ara koridor olmak üzere bulunan toplam 3 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla kliniğin bulunduğu dairenin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi veri sorumlusu tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:11 Fulya Terrace Center 1 D.69 Şişli/ İSTANBUL adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın

Prof. Dr. Hasan Altun Sorularınızı Yanıtlıyor.